เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคลล (PDPA)

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

VIthidham.Com จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ  vithidham.Com  ที่เป็น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
  • ชื่อ
  • อีเมล์
  • โซเชียลมีเดีย
  • ไลน์ ไอดี
  • เบอร์ติดต่อ

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ  VIthidham.Com นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวระบบจะไม่สามารถ
ทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด
และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่


แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล


VIthidham.Com ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมแคมเปญ
 VIthidham.Com จะถือเป็นการยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตาม

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

VIthidham.Com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
VIthidham.Com จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำหรือมีหนังสือ
ร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

VIthidham.Com  จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอม
จากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ VIthidham.Com  อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่นการพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

VIthidham.Com ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  VIthidham.Com  จึงกำหนดให้มี
มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับและป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย
โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน  VIthidham.Com เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป  VIthidham.Com จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย
ท่านสามารถติดต่อ  VIthidham.com เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน
หากพบการรั่วไหมลของข้อมูล ทาง  VIthidham.com  จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

( หมายเหตุ )  VIthidham.Com  ขอปรับปรุงช้อความ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
ช่องทางติดต่อ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
VIthidham.Com
6/1หมู่ 9 ตำบล ทุ่งเบญจา อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 22170
062-738-3128  ( ครูเก่ง )
VIthidham.Com@gmail.com
www.vithidham.com.com © 2023  ขอสงวนริขสิทธ์ตามกฎหมาย พ.ร.บ คอมพิวเตอร์